Vybrané pojmy

Zhotovitel:
Ing. Petra Čimborová, místem podnikání Bohumín, Spojná 447, PSČ 73581, IČ: 761 80 808, web: www.naformatujeme.cz, email: info@naformatujeme.cz, bank. spojení: Air Bank a.s., číslo účtu: 1303466064/3030.

Objednatel:
zájemce o úpravu vlastní písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávce.

Objednávka:
vyplněný objednávkový formulář obsahující písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi, identifikační údaje objednatele jako jsou jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a emailová adresa.

 

VOP:
tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem – osobou, která v souladu s těmito VOP vystaví zhotoviteli objednávkuzhotovitelem. VOP:
tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem.

Předmět činnosti

Poskytovaná služba, zahrnuje formátování textu závěrečných prací (diplomových prací, bakalářských prací, absolventských prací, seminárních prací a jiných textů) dle dodané směrnice za úplatu, případně kontrola gramatických chyb. Směrnicí se rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli obsahu).

Způsob objednání

Objednatel si úpravu práce objednává přes webový formulář na stránce https://www.naformatujeme.cz/#!/objednavka. Na základě takto provedené objednávky přijde na uvedený email objednatele rekapitulace jeho objednávky s platebními údaji (cena, číslo účtu, variabilní symbol). Objednávka se stává závaznou ve chvíli, kdy zhotovitel písemně (elektronickou poštou) potvrdí přijetí platby anebo potvrzení o provedení platby od objednatele, tímto okamžikem rovněž vzniká smluvní vztah. Při přihlášení do webového rozhraní může objednatel sledovat stav své objednávky.

Dodací podmínky a platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci do 120, 48, případně 12h v závislosti na zvolené rychlosti zpracování. Termín je počítán od doby kdy byla zhotoviteli na výše uvedeném účtu připsána platba nebo bylo doloženo odeslání platby.

Objednatel bude o dokončení úpravy práce informován emailem nebo telefonicky a práce mu bude zaslána na uvedený email, popřípadě bude vytisknuta, svázána a odeslána poštou.

Cena úpravy práce zahrnuje úpravu dodané práce v souladu s dodanými směrnicemi, je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele. Objednáním vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. Hotová upravená práce bude zaslána objednateli ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové práce objednatelem se považuje upravená práce za dokončenou a předanou.

Záruka a reklamační řád

Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 5 pracovních dnů ode dne přijetí upravené práce, kdy může objednatel uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s formátováním práce, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 normované strany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

V případě zpožděného dodání vinou zhotovitele bude objednateli poskytnuta sleva ve výši 10 % za každých 5 dnů z celkové ceny.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně objednatele.

Záruku je objednatel povinen uplatnit neprodleně po té, kdy se o vadě dozvěděl.

Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vadu z důvodu, že byla způsobena neodborným zásahem objednatele po předání dokončené práce.

Storno objednávky

Každá odeslaná objednávka se považuje za závaznou. Objednatel má vždy právo na storno a to bez udání důvodu. V případě, že již byly prokazatelně započaty práce, které objednatel objednal, je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 70% z celkové ceny objednávky. Pokud již byla práce dokončena, nemá objednatel právo na zrušení takové objednávky.

Závěrečná ustanovení

Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle těchto VOP.

Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o objednateli jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem nezasáhne do obsahové části dodané práce. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení práce institucí, které je práce předložena k hodnocení.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na tyto VOP přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bohumíně dne 27. 12. 2020

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) jsou zveřejněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR”) je Ing. Petra Čimborová, Spojná 447, Bohumín, 735 81, email info@naformatujeme.cz, telefonní číslo +420 739 662 820, IČ: 76180808 (dále jako „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Případně na základě Vámi kladených dotazů pomocí emailu info@naformatujeme.cz nebo pomocí chatovacího formuláře.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, telefonní číslo a email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (standardně 3 rok) či u některých kategorií osobních údajů po dobu určenou zákonem.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 2.1. těchto podmínek,
  • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, přístup k nim je ošetřen zejména mechanicky (v uzamčené místnosti a v uzamčených skříních).

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím objednávkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Všechny změny vždy zveřejní na svých webových stránkách.

V Bohumíně dne 27. 12. 2020