Vybrané pojmy

Zhotovitel:
Ing. Petra Čimborová, místem podnikání Ostrava, Josefa Brabce 2874/33, PSČ 70200, IČ: 761 80 808, web: www.naformatujeme.cz, email: info@naformatujeme.cz, bank. spojení: Air Bank a.s., číslo účtu: 1303466064/3030.

Objednatel:
zájemce o úpravu vlastní písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávce.

Objednávka:
vyplněný objednávkový formulář obsahující písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi, identifikační údaje objednatele jako jsou jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a emailová adresa.

 

VOP:
tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem – osobou, která v souladu s těmito VOP vystaví zhotoviteli objednávkuzhotovitelem. VOP:
tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem.

Předmět činnosti

Poskytovaná služba, zahrnuje formátování textu závěrečných prací (diplomových prací, bakalářských prací, absolventských prací, seminárních prací a jiných textů) dle dodané směrnice za úplatu, případně kontrola gramatických chyb. Směrnicí se rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli obsahu).

Způsob objednání

Objednatel si úpravu práce objednává přes webový formulář na stránce https://www.naformatujeme.cz/#!/objednavka. Na základě takto provedené objednávky přijde na uvedený email objednatele rekapitulace jeho objednávky s platebními údaji (cena, číslo účtu, variabilní symbol). Objednávka se stává závaznou ve chvíli, kdy zhotovitel písemně (elektronickou poštou) potvrdí přijetí platby anebo potvrzení o provedení platby od objednatele, tímto okamžikem rovněž vzniká smluvní vztah. Při přihlášení do webového rozhraní může objednatel sledovat stav své objednávky.

Dodací podmínky a platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci do 120, 48, případně 12h v závislosti na zvolené rychlosti zpracování. Termín je počítán od doby kdy byla zhotoviteli na výše uvedeném účtu připsána platba nebo bylo doloženo odeslání platby.

Objednatel bude o dokončení úpravy práce informován emailem nebo telefonicky a práce mu bude zaslána na uvedený email, popřípadě bude vytisknuta, svázána a odeslána poštou.

Cena úpravy práce zahrnuje úpravu dodané práce v souladu s dodanými směrnicemi, je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele. Objednáním vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. Hotová upravená práce bude zaslána objednateli ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové práce objednatelem se považuje upravená práce za dokončenou a předanou.

Záruka a reklamační řád

Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 5 pracovních dnů ode dne přijetí upravené práce, kdy může objednatel uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s formátováním práce, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 normované strany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

V případě zpožděného dodání vinou zhotovitele bude objednateli poskytnuta sleva ve výši 10 % za každých 5 dnů z celkové ceny.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně objednatele.

Záruku je objednatel povinen uplatnit neprodleně po té, kdy se o vadě dozvěděl.

Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vadu z důvodu, že byla způsobena neodborným zásahem objednatele po předání dokončené práce.

Storno objednávky

Každá odeslaná objednávka se považuje za závaznou. Objednatel má vždy právo na storno a to bez udání důvodu. V případě, že již byly prokazatelně započaty práce, které objednatel objednal, je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 70% z celkové ceny objednávky. Pokud již byla práce dokončena, nemá objednatel právo na zrušení takové objednávky.

Závěrečná ustanovení

Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle těchto VOP.

Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o objednateli jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem nezasáhne do obsahové části dodané práce. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení práce institucí, které je práce předložena k hodnocení.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na tyto VOP přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne 1. 1. 2018